REGULAMIN

Obowiązuje od 18.04.2018 r.

  

                   

Regulamin Stowarzyszenia Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

 

I.                   Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.      Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Koninie, może używać skróconej nazwy Stowarzyszenie Przyjaciół MBP w Koninie i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem”.

2.      Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.

3.      Stowarzyszenie we własnym imieniu może nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

4.      Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo
o stowarzyszeniach.

 

§ 2

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach (z późn. zmianami) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Konin, które jest obszarem statutowej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, zwanej dalej "Biblioteką".

2. Stowarzyszenie jest kontynuacją tradycji i celów działającego wcześniej przy Bibliotece Koła Przyjaciół Biblioteki i Koła Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej Stowarzyszenie Zwykłe.

                                                                                                                                       

§ 4

1.   Siedzibą Stowarzyszenia jest Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie, ul. Dworcowa 13.

2.  Stowarzyszenie używa podłużnej pieczęci z nazwą, adresem, numerem NIP i numerem REGON.

 

 II. Cel i środki działania

 

§ 5

Cele działania Stowarzyszenia:

1.  Propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa.

2. Wspieranie działań Biblioteki zmierzających do doskonalenia usług na rzecz lokalnej społeczności, w tym powiększania zbiorów bibliotek, na działalność edukacyjną i kulturalną, a także na inicjatywy wydawnicze.

 

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.  Zakup nowości wydawniczych.

2.  Organizowanie i wspieranie imprez czytelniczych.

3. Organizowanie i wspieranie innych imprez o charakterze kulturalnym, w tym wystaw, spotkań autorskich, itp.

4.  Wspieranie inicjatyw wydawniczych.

 

III. Członkostwo

 

§ 7

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy czytelnik Biblioteki, który złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz opłacać będzie roczną składkę                  w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Członek Stowarzyszenia powyżej 18. roku życia ma prawo wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia; brać udział w zebraniach i zgłaszać wnioski; korzystać z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie i Bibliotekę.

3.  Członek poniżej 18. roku życia zachowuje wszystkie prawa poza wyborczymi.

4. Członkami Stowarzyszenia mogą być również bibliotekarze zatrudnieni w Bibliotece i jej filiach, którzy zwolnieni są z płacenia składek członkowskich, w zamian za aktywne uczestnictwo w propagowaniu celów Stowarzyszenia, organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i oświatowym.

5. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek zaprzestania korzystania z usług Biblioteki i/lub nieopłacania składek.

 

§ 8

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

1. Przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia.

2. Uiszczanie składek członkowskich.

3. Popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

 

IV.  Władze Stowarzyszenia

 

§ 9

Władzami Stowarzyszenia są: Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zgromadzenie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

 

§ 10

1.      Zgromadzenie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym Regulaminem do kompetencji Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

2.      Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Członków należy:

a)      wybór i odwołanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

b)      przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu Stowarzyszenia,

c)      kontrola działań podjętych przez Zarząd,

d)     rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,

e)      podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.


§ 11

1. Uchwały Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia oraz wybory do władz Stowarzyszenia,  o ile regulamin nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności:

   a) w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,

   b) w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

2. Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia, wybór i odwołanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości głosów członków obecnych na Zgromadzeniu Członków.

 

§ 12

Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

 

§ 13

Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

 

§ 14

1. Zarząd składa się z 5 osób: prezesa, zastępcy prezesa, skarbnika, członka.

2. Zebrania Zarządu odbywają się według potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku.

3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

4.  Do kompetencji Zarządu należy:

    a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

    b) ustalanie wysokości składki członkowskiej i zasad jej opłacania,

    c) wykonywanie uchwał Zgromadzenia Członków,

    d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

    e) zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia,

    f) zwoływanie Zgromadzeń Członków.

5. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, ale dopuszcza się możliwość wypłaty nagrody dla osoby, która prowadzi bieżącą księgowość i sporządza roczne sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia oraz składa je do właściwego urzędu skarbowego wraz z roczną deklaracją CIT-8. Wysokość nagrody oraz termin wypłaty ustala Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 15

1. Komisja Rewizyjna wybierana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego,  dwóch członków.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 członków. Rozstrzygający głos ma Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Zgromadzenia Członków,

c) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.

 

                                                                              § 16

W razie gdy skład wybieralnych władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienie następuje w drodze uchwały podjętej przez Zgromadzenie Członków.

 

V. Środki finansowe Stowarzyszenia

 

§ 17

Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej (zbiórek publicznych) oraz z dotacji.

 

§ 18

1. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zgromadzenia Członków.

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie oraz podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie.

3. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego Zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

4. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego Zarządu są:

a)      nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

b)      ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,

c)      zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,

d)     przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,

e)      zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10000 zł.

 

§ 19

1.  Składki w imieniu skarbnika Stowarzyszenia zbierają bibliotekarze na dowody wpłaty KP.
2.  Uzyskane ze składek środki przeznacza się na:

a)      zakup nowości wydawniczych, w wysokości nie mniej niż 80 % uzyskanych wpłat,

b)      finansowanie imprez czytelniczych organizowanych przez biblioteki publiczne,

c)      działalność Zarządu Stowarzyszenia ( zakup druków, obsługa konta),

d)     imprezy organizowane z okazji Tygodnia Bibliotek, zakończenia roku kalendarzowego,

e)     zakup materiałów dokumentujących działalność biblioteki, wspieranie inicjatyw wydawniczych, zakup drobnego sprzętu oraz inne.

3. Środki pozyskane z innych źródeł przeznacza się w całości na cele wymienione  w §19 pkt 2.

4. Książki, przedmioty, materiały nabyte ze środków Stowarzyszenia przechodzą na własność Biblioteki w formie daru i powiększają majątek Biblioteki. Tryb przekazywania ustala Zarząd wspólnie z Dyrektorem Biblioteki.

5. Książki zakupione ze środków Stowarzyszenia sygnowane są pieczątką o treści: "Zakupiono ze środków Stowarzyszenia Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie".

 

VI. Postanowienia końcowe

 

§ 20

1.      Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków podjętej w trybie § 10 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

2.      Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zgromadzenie Członków wyznacza likwidatora odpowiedzialnego za wykonanie postanowień uchwały oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

 

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                 

Regulamin 

Stowarzyszenia Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

                                                     

I. Postanowienia ogólne


                                                                           
§ 1
1.   Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej      w Koninie, może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie Przyjaciół MBP Konin
i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem”.
2.  Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
3.    Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo
o stowarzyszeniach.

                                                                            
§ 2
1.  Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

                                                                           
§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Konin, które jest obszarem statutowej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, zwanej dalej "Biblioteką".
2.  Stowarzyszenie jest kontynuacją tradycji i celów działającego wcześniej przy Bibliotece Koła Przyjaciół Biblioteki i Koła Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej Stowarzyszenie Zwykłe.
3.   Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
4.   Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.                                                              
§ 4
1.  Siedzibą Stowarzyszenia jest Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie, ul. Dworcowa 13.
2.  Stowarzyszenie używa podłużnej pieczęci z nazwą i adresem.

II. Cel i środki działania

§ 5
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1.  Propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa.
2. Wspieranie działań Biblioteki z jej filiami zmierzających do doskonalenia usług na rzecz lokalnej społeczności, w tym powiększania zbiorów bibliotek.
3.  Działalność edukacyjna  i kulturalna.


§ 6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :
1.  Zakup nowości wydawniczych,
2.  Organizowanie i wspieranie imprez czytelniczych,
3. Organizowanie i wspieranie innych imprez o charakterze kulturalnym, w tym wystaw, spotkań autorskich, itp.
III. Władze Stowarzyszenia

§ 7
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna.

§ 8
1.  Walne Zebranie właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym regulaminem do kompetencji Zarządu.
2.   W Walnym Zebraniu mogą brać udział goście bez prawa głosowania.
3.   Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a)      wybór i odwołanie władz Stowarzyszenia: Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
b)      przyjęcie i uchwalanie zmian regulaminu Stowarzyszenia,
c)      kontrola działań podjętych przez Zarząd,
d)     podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

§ 9
Uchwały Walnego Zebrania oraz wybory do władz Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej, podejmowane są większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu, w głosowaniu jawnym.

§ 10
Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymaga większości głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu.

§ 11
Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd lub na wniosek członków Stowarzyszenia raz na cztery lata.

§ 12
1.  Do kompetencji Zarządu należy:
a)      kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b)      ustalanie wysokości składki członkowskiej i zasad jej opłacania,
c)      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
d)      rozporządzanie składkami Stowarzyszenia,
e)      sporządzanie rocznych sprawozdań i przedkładanie ich do zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej,
f)       reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2.  Zarząd składa się z 5. członków ( w tym: prezesa, zastępcy prezesa,  sekretarza, skarbnika i członka) i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
3. Członek Zarządu pełniący funkcję skarbnika zarządza dowodami wpłat składek członkowskich (druki KP) oraz prowadzi księgowość na zasadach uproszczonych wynikających z Rozporządzenia Min. Finansów z dnia 15.11.2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001r. nr 137, poz. 1539 ze zmianami).
4.  Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.
5.  Zebrania Zarządu odbywają się według potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku.
6.  Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 13
1.  Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Walne Zebranie.
2.  Komisja składa się z 3. członków (przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i członka).
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych sporządzanych przez skarbnika Stowarzyszenia.

                                                            

IV. Członkostwo


§ 14
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, czytelnik Biblioteki, który złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz opłacać będzie roczną składkę w wysokości ustalonej przez Zarząd.
2. Członek Stowarzyszenia powyżej 16. roku życia ma prawo wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia; brać udział w zebraniach i zgłaszać wnioski,
3.  Członek poniżej 16. roku życia zachowuje wszystkie prawa poza wyborczymi.
4.  Członkami Stowarzyszenia mogą być bibliotekarze zatrudnieni w Bibliotece i jej filiach.
5. Każdy członek ma prawo korzystać z imprez organizowanych przez Bibliotekę i jej filie oraz  Stowarzyszenie.

§ 15
1.   Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
a)      przestrzeganie regulaminu Stowarzyszenia,
b)      terminowe uiszczanie składek członkowskich,
c)      popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.
2.  Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z powodu zwłoki w opłacie składek przez okres 12 miesięcy.

                                        

                                          

V. Środki finansowe Stowarzyszenia


§ 16
1.  Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe na swoją działalność statutową wyłącznie ze składek członkowskich.
§ 17
Bibliotekarze zatrudnieni w Bibliotece i jej filiach zwolnieni są z płacenia składek członkowskich, w zamian za aktywne uczestnictwo w propagowaniu celów Stowarzyszenia, organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i oświatowym oraz  zbieranie składek członkowskich w imieniu skarbnika Stowarzyszenia.

§ 18
Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania.

§ 19

Składki w imieniu skarbnika Stowarzyszenia zbierają bibliotekarze na dowody wpłaty (druki KP).

§ 20

1.   Uzyskane ze składek środki finansowe przeznacza się na:

a)   zakup nowości wydawniczych, w wysokości nie mniej niż 85 % uzyskanych wpłat,
b)   finansowanie i współfinansowanie imprez czytelniczych organizowanych przez Bibliotekę i jej filie,
c)  działalność administracyjną Stowarzyszenia (obsługa konta bankowego, zakup materiałów biurowych, itp.)
d)   finansowanie i współfinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę i jej filie,

2.  Książki i materiały nabyte ze środków Stowarzyszenia przechodzą na własność Biblioteki w formie daru i powiększają majątek Biblioteki. Tryb przekazywania ustala Zarząd wspólnie z Dyrektorem Biblioteki.

3. Książki zakupione ze środków Stowarzyszenia sygnowane są pieczątką o treści:  "Książka zakupiona ze środków Stowarzyszenia Przyjaciół MBP Koninie"

 

VI. Postanowienia końcowe


§ 21
1.  Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej w trybie § 10 niniejszego regulaminu.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie wyznacza likwidatora odpowiedzialnego za wykonanie postanowień uchwały oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.


§ 22
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Brak komentarzy: