STATUT

  

                                                                     

Regulamin 

Stowarzyszenia Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

                                                     

I. Postanowienia ogólne


                                                                           
§ 1
1.   Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej      w Koninie, może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie Przyjaciół MBP Konin
i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem”.
2.  Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.
3.    Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy – Prawo
o stowarzyszeniach.

                                                                            
§ 2
1.  Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

                                                                           
§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Konin, które jest obszarem statutowej działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, zwanej dalej "Biblioteką".
2.  Stowarzyszenie jest kontynuacją tradycji i celów działającego wcześniej przy Bibliotece Koła Przyjaciół Biblioteki i Koła Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej Stowarzyszenie Zwykłe.
3.   Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
4.   Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.                                                              
§ 4
1.  Siedzibą Stowarzyszenia jest Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie, ul. Dworcowa 13.
2.  Stowarzyszenie używa podłużnej pieczęci z nazwą i adresem.

II. Cel i środki działania

§ 5
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1.  Propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa.
2. Wspieranie działań Biblioteki z jej filiami zmierzających do doskonalenia usług na rzecz lokalnej społeczności, w tym powiększania zbiorów bibliotek.
3.  Działalność edukacyjna  i kulturalna.


§ 6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :
1.  Zakup nowości wydawniczych,
2.  Organizowanie i wspieranie imprez czytelniczych,
3. Organizowanie i wspieranie innych imprez o charakterze kulturalnym, w tym wystaw, spotkań autorskich, itp.
III. Władze Stowarzyszenia

§ 7
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna.

§ 8
1.  Walne Zebranie właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych niniejszym regulaminem do kompetencji Zarządu.
2.   W Walnym Zebraniu mogą brać udział goście bez prawa głosowania.
3.   Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a)      wybór i odwołanie władz Stowarzyszenia: Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
b)      przyjęcie i uchwalanie zmian regulaminu Stowarzyszenia,
c)      kontrola działań podjętych przez Zarząd,
d)     podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

§ 9
Uchwały Walnego Zebrania oraz wybory do władz Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej, podejmowane są większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu, w głosowaniu jawnym.

§ 10
Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia oraz odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymaga większości głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu.

§ 11
Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd lub na wniosek członków Stowarzyszenia raz na cztery lata.

§ 12
1.  Do kompetencji Zarządu należy:
a)      kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b)      ustalanie wysokości składki członkowskiej i zasad jej opłacania,
c)      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
d)      rozporządzanie składkami Stowarzyszenia,
e)      sporządzanie rocznych sprawozdań i przedkładanie ich do zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej,
f)       reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2.  Zarząd składa się z 5. członków ( w tym: prezesa, zastępcy prezesa,  sekretarza, skarbnika i członka) i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
3. Członek Zarządu pełniący funkcję skarbnika zarządza dowodami wpłat składek członkowskich (druki KP) oraz prowadzi księgowość na zasadach uproszczonych wynikających z Rozporządzenia Min. Finansów z dnia 15.11.2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001r. nr 137, poz. 1539 ze zmianami).
4.  Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.
5.  Zebrania Zarządu odbywają się według potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku.
6.  Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 13
1.  Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Walne Zebranie.
2.  Komisja składa się z 3. członków (przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i członka).
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych sporządzanych przez skarbnika Stowarzyszenia.

                                                            

IV. Członkostwo


§ 14
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, czytelnik Biblioteki, który złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz opłacać będzie roczną składkę w wysokości ustalonej przez Zarząd.
2. Członek Stowarzyszenia powyżej 16. roku życia ma prawo wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia; brać udział w zebraniach i zgłaszać wnioski,
3.  Członek poniżej 16. roku życia zachowuje wszystkie prawa poza wyborczymi.
4.  Członkami Stowarzyszenia mogą być bibliotekarze zatrudnieni w Bibliotece i jej filiach.
5. Każdy członek ma prawo korzystać z imprez organizowanych przez Bibliotekę i jej filie oraz  Stowarzyszenie.

§ 15
1.   Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
a)      przestrzeganie regulaminu Stowarzyszenia,
b)      terminowe uiszczanie składek członkowskich,
c)      popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.
2.  Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje z powodu zwłoki w opłacie składek przez okres 12 miesięcy.

                                        

                                          

V. Środki finansowe Stowarzyszenia


§ 16
1.  Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe na swoją działalność statutową wyłącznie ze składek członkowskich.
§ 17
Bibliotekarze zatrudnieni w Bibliotece i jej filiach zwolnieni są z płacenia składek członkowskich, w zamian za aktywne uczestnictwo w propagowaniu celów Stowarzyszenia, organizowanie imprez o charakterze kulturalnym i oświatowym oraz  zbieranie składek członkowskich w imieniu skarbnika Stowarzyszenia.

§ 18
Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania.

§ 19

Składki w imieniu skarbnika Stowarzyszenia zbierają bibliotekarze na dowody wpłaty (druki KP).

§ 20

1.   Uzyskane ze składek środki finansowe przeznacza się na:

a)   zakup nowości wydawniczych, w wysokości nie mniej niż 85 % uzyskanych wpłat,
b)   finansowanie i współfinansowanie imprez czytelniczych organizowanych przez Bibliotekę i jej filie,
c)  działalność administracyjną Stowarzyszenia (obsługa konta bankowego, zakup materiałów biurowych, itp.)
d)   finansowanie i współfinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę i jej filie,

2.  Książki i materiały nabyte ze środków Stowarzyszenia przechodzą na własność Biblioteki w formie daru i powiększają majątek Biblioteki. Tryb przekazywania ustala Zarząd wspólnie z Dyrektorem Biblioteki.

3. Książki zakupione ze środków Stowarzyszenia sygnowane są pieczątką o treści:  "Książka zakupiona ze środków Stowarzyszenia Przyjaciół MBP Koninie"

 

VI. Postanowienia końcowe


§ 21
1.  Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej w trybie § 10 niniejszego regulaminu.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie wyznacza likwidatora odpowiedzialnego za wykonanie postanowień uchwały oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.


§ 22
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Brak komentarzy: