SPRAWOZDANIA


SPRAWOZDANIE FINANSOWE

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONINIE

z działalności w 2017 ROKU


                                                  


WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za 2017 rok


   1.  Nazwa, siedziba i adres organizacji:

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIEJSKIEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ         W KONINIE,
ul. Dworcowa 13, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie


 1. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych  (zarówno sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań}

 Stowarzyszenie nie posiada podległych jednostek organizacyjnych.


 1. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:

9499Z  -   działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
                             niesklasyfikowanych  


 1. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji  oraz
       statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

- rejestracja w ewidencji stowarzyszeń zwykłych - Prezydent Miasta Konina,
              nr ewidencyjny 13,
           
            - REGON 301721324, 

 1. Dane dotyczące członków zarządu (imię, nazwisko oraz funkcja)

Piotr Rybczyński             Prezes
Jolanta Kaczyńska          Z-ca prezesa
Emilia Guźnik                 Skarbnik
Małgorzata Hofmann     Sekretarz
Aleksandra Baumgart    Członek 1. Określenie celów statutowych organizacji

- propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa,
- wspieranie działań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie i jej filii zmierzających do doskonalenia usług na rzecz lokalnej społeczności, w tym powiększania zbiorów bibliotek,
- działalność edukacyjna i kulturalna(organizowanie i wspieranie imprez czytelniczych i  innych imprez o charakterze kulturalnym)


 1. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji.

Od - 17.03.2011 do  -  czas nieokreślony.


 1. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.


 1. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
Stowarzyszenie przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności  Stowarzyszenia Przyjaciół MBP Konin.


 1. Przyjęte  zasady rachunkowości, w tym metody  wyceny aktywów i pasywów

 

Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137 z 2001 r., poz. 1539; zm. Dz .U. z 2003r. Nr 11, poz. 117)
Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

 


           Konin, 15.02.2018r.                             
                                                                                  
            sporządził:                                                                     podpisy członków Zarządu
                                                                                          
            Emilia Guźnik                                                            Prezes – Piotr Rybczyński …………………….
                                                                                                  Z-ca prezesa – Jolanta Kaczyńska…………….
                                                                                            Sekretarz – Małgorzata Hofmann ……………..
                                                                                                  Skarbnik – Emilia Guźnik…………………….
                                                                                                  Członek- Aleksandra Baumgart……………….

Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
ul. Dworcowa 13, 62-510 Konin
REGON: 301721324 


BILANS   na dzień 31.12.2017
                                                                                                                                         w zł i gr.

Wiersz
(poz.)

                 Wyszczególnienie

Stan na koniec okresu

poprzedniego

   bieżącego 2017
     1
                         2
           

AKTYWAA.
 Aktywa trwałe

      
          I.
 Wartości niematerialne i prawne


         II.
 Rzeczowe aktywa trwałe


       III.
 Należności długoterminowe
    

       IV.
 Inwestycje długoterminowe
     

        V.
 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe


B.
 Aktywa obrotowe
2645,83
3016,49
          I.
 Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych  


         II.
 Należności krótkoterminowe


        III.
 Inwestycje krótkoterminowe
2645,83
3016,49
        1.
 Środki pieniężne
2645,83
3016,49
C.
 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe


                                Suma aktywów
2645,83
3016,49

                             PASYWAA.
 Fundusze własne
2645,83
3016,49
          I.
 Fundusz statutowy
2645,83
3016,49
         II.
 Fundusz z aktualizacji wyceny


        III.
 Wynik finansowy netto za rok obrotowy
2645,83
3016,49
         1.
 Nadwyżka przychodów nad kosztami
 (wielkość  dodatnia)
2645,83
3016,49
         2.

  Nadwyżka kosztów nad przychodami

  (wielkość ujemna)


B.
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania


        I.
Zobowiązania długoterminowe z tytułu  kredytów i pożyczek


          II.
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne


         III.
Rezerwy na zobowiązania


        IV.
Rozliczenia międzyokresowe


                                Suma pasywów

2645,83
3016,49


Konin, 15.02.2018 r.                          
                                                                                  
            Sporządził:                                                                    podpisy członków Zarządu:
                                                                                         
            Emilia Guźnik                                                        Prezes – Piotr Rybczyński …………………….
                                                                                           Z-ca prezesa – Jolanta Kaczyńska…………….
                                                                                             Sekretarz – Małgorzata Hofman……………...
                                                                                           Skarbnik – Emilia Guźnik…………………….
                                                                                                   Członek- Aleksandra Baumgart……………….Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
ul. Dworcowa 13, 62-510 Konin
REGON: 301721324

RACHUNEK  WYNIKÓW  sporządzony za 2017 rok
                                                                                                             zł i gr.                                                                                                              

 Poz.


       WYSZCZEGÓLNIENIE
Kwota za rok
poprzedni
bieżący 2017
     1.
                          2.


A.

 Przychody z działalności statutowej

35497,25
34453,83
        I.        
 Składki brutto określone statutem
35497,25
34453,83
       II.
 Inne przychody określone statutem
-
-
B.
 Koszty realizacji zadań statutowych
32309,77
30845,73
C.
 Wynik na działalności statutowej (A-B)
3187,48
3608,10
D.
 Koszty administracyjne
541,65
591,61
       1.
 Zużycie materiałów i energii
297,64
441,65
       2.

 Usługi obce

244,01
149,96
       3.
 Podatki i opłaty
-
-
       4.
 Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia
-
-
       5
 Amortyzacja 
-
-
       6.
 Pozostałe
-
                            -
E.     
 Pozostałe przychody
-
-
F.
 Pozostałe koszty
-
-
G.
 Przychody finansowe
-
-
H.
 Koszty finansowe
-
-
I.
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)
(C-D+E-F+G-H)
                  2645,83
3016,49
J.
 Zyski i straty nadzwyczajne
-
-
         I.
 Zyski nadzwyczajne –wielkość dodatnia
-
-
        II.
 Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna
-
-
K.
 Wynik finansowy ogółem ( I+J)
2645,83
3016,49
        I.
 Różnice zwiększające koszty roku następnego
-
-
       II.
 Różnice zwiększające przychody roku następnego
2645,83
3016,49
       
                        
Konin, 15.02.2017 r.                          
                                                                                  
       sporządził:                                                                         podpisy członków Zarządu:
                                                                                         
       Emilia Guźnik                                                             Prezes – Piotr Rybczyński …………………….
                                                                                           Z-ca prezesa – Jolanta Kaczyńska…………….
                                                                                             Sekretarz – Małgorzata Hofmann…………......
                                                                                           Skarbnik – Emilia Guźnik…………………….
                                                                                           Członek- Aleksandra Baumgart……………….
                                                                                  
                       INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2017
Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową nieodpłatną.

 Rok obrotowy  od 01.01.2017  do 31.12.2017  ( Stowarzyszenie powstało dn.17.03.2011)

DANE  UZUPEŁNIAJĄCE  O AKTYWACH I PASYWACH

1. Rzeczowe aktywa trwałe:

  - brak

2. Majątek obrotowy:

 Środki pieniężne w kasie                2872,06 zł


 Środki pieniężne w banku                 144,43 zł

                                             ------------------------------
            Razem :                                3016,49 zł


3. Zrealizowane przychody:

                                                                                                                                                   zł i gr.
 
  Lp.


      Wyszczególnienie
Nadwyżka przychodów z wyniku 2016 roku

 

Wpływy
w 2017 roku

 

Przychody 2017
razem


Przychody ogółem
2645,83
31808,00
34453,83

    I.


Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

w tym:
2645,83
31808,00
34453,83

1. składki członkowskie
2645,83
31770,00
34453,83

    II.

 Przychody finansowe

0,00
0,00
0,00

  III.

 Pozostałe przychody

 w tym:
  - darowizny rzeczowe
0,00
0,00
0,00


Darowizny pieniężne od osób prawnych przekraczające jednorazowo 15.000,00 zł i inne:

        -  nie wystąpiły


Zestawienie kosztów:                                                                                                                                                            


                                                                                                                                           zł i gr.

   Lp.

             WYSZCZEGÓLNIENIE

     KWOTY  za  2017 rok            
           
             Koszty ogółem
              w tym:
31437,34

     I.

 Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej, w tym:


31437,34
1.  zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
29794,19
2.  - zakup materiałów papierniczych i piśmienniczych na konkursy i imprezy czytelnicze w MBP Konin (m.in.: „Akcja lato w bibliotece”, „Akcja ferie w bibliotece”)

     - zakup innych materiałów na konkursy i imprezy    czytelnicze ( zegar, pluszaki, słodycze,, czasopisma, sztaluga, tablica korkowa)
    
420,80630,74

    II.

Koszty administracyjne
w tym:
zużycie materiałów i energii - materiały biurowe, druki
usługi obce (opłaty bankowe, koszty dowozu)


591,61

441,65
                                  149,96

   III.

Pozostałe koszty:


0,005.  Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2016 rok:
  
-    zobowiązania z tytułu podatków i ZUS                                           0,00               
-    zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 0,00   
                                                                                              ----------------------------            

                                                       Razem                                                 0,00        
6.  Przekształcenie wyniku bilansowego na wynik podatkowy:
  
       -     księgowa nadwyżka przychodów nad kosztami na 31.12.2016r.                  +  3016,49

-          zmniejszenie wyniku o nadwyżkę przychodów nad kosztami                       -  3016,49

      
       -    wynik podatkowy                                                                                                          0


7.  Dane do deklaracji CIT-8 za 2017


-          przychody 2017r.                                                                                             34453,83
           
-          koszty uzyskania przychodów w 2017r.                                                         31437,34
   
       -    dochód brutto 2017 r.                                                                                              3016,49
             z tego zwolniony                                                                                                3016,49


8.    Stan zatrudnienia na 31.12.2017 r.:                           


       Stowarzyszenie opiera  działalność na pracy społecznej swoich członków.

       Stan zatrudnienia  na dzień 31.12.2017r.                                                               0 osób       Konin, 15.02.2018 roku                                      
                                                                                  
       
       Sporządził:                                                                         podpisy członków Zarządu:
                                                                                         
        Emilia Guźnik                                                            Prezes – Piotr Rybczyński …………………….
                                                                                           Z-ca prezesa – Jolanta Kaczyńska…………….
                                                                                             Sekretarz – Małgorzata Hofman ……………...
                                                                                                   Skarbnik – Emilia Guźnik…………………….
                                                                                                   Członek- Aleksandra Baumgart……………….
                                                                                  
                       

                                                  
                                                                                                           
                           

Stowarzyszenie Przyjaciół
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
ul. Dworcowa 13
62-510 Konin


U C H W A Ł A  Nr 1/2018z  dnia  15.02.2018 roku


      Zarząd  Stowarzyszenia Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
na posiedzeniu w dniu 15.02.2018 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia za rok 2017 oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej o zatwierdzenie sprawozdania finansowego postanawia:

1.      zatwierdzić bilans na dzień 31.12.2017  na sumę aktywów                            3016,49
2.      zatwierdzić rachunek wyników  za 2016 rok wykazujący nadwyżkę            
      przychodów nad kosztami w wysokości                                                         3016,49 zł
                                                                          
3.      nadwyżkę przychodów nad kosztami za 2016 rok w wysokości:                  3016,49 zł
przenieść na przychody następnego roku.                                  Konin, 15.02.2018 r.

                         
                                                                      ZARZĄD STOWARZYSZENIA

                          
                                                                                           Prezes – Piotr Rybczyński ……………………

                                                                                           Z-ca prezesa – Jolanta Kaczyńska…………….
                                                                                          
                                                                                                   Sekretarz – Małgorzata Hofman ……………...
                                                                                                 
                                                                                                   Skarbnik – Emilia Guźnik…………………….
                                                                                        
                                                                                           Członek- Aleksandra Baumgart……………….                                                                       
                                                               

 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONINIE

z działalności w 2015 ROKU

        
                                                 


WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za 2015 rok


   1.  Nazwa, siedziba i adres organizacji:

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIEJSKIEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ                 W KONINIE,
ul. Dworcowa 13, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie


 1. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych  (zarówno sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań}

 Stowarzyszenie nie posiada podległych jednostek organizacyjnych.


 1. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:

9499Z  -   działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
                             niesklasyfikowanych  


 1. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji  oraz
       statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

- rejestracja w ewidencji stowarzyszeń zwykłych - Prezydent Miasta Konina,
              nr ewidencyjny 13,
           
            - REGON 301721324, 

 1. Dane dotyczące członków zarządu (imię, nazwisko oraz funkcja)

Piotr Rybczyński             Prezes
Jolanta Kaczyńska          Z-ca prezesa
Emilia Guźnik                 Skarbnik
Małgorzata Hofmann     Sekretarz
Aleksandra Baumgart    Członek 1. Określenie celów statutowych organizacji

- propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa,
- wspieranie działań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie i jej filii zmierzających do doskonalenia usług na rzecz lokalnej społeczności, w tym powiększania zbiorów bibliotek,
- działalność edukacyjna i kulturalna(organizowanie i wspieranie imprez czytelniczych i  innych imprez o charakterze kulturalnym)


 1. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji.

Od - 17.03.2011 do  -  czas nieokreślony.


 1. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

Od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.


 1. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
Stowarzyszenie przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności  Stowarzyszenia Przyjaciół MBP Konin.


 1. Przyjęte  zasady rachunkowości, w tym metody  wyceny aktywów i pasywów

 

Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137 z 2001 r., poz. 1539; zm. Dz .U. z 2003r. Nr 11, poz. 117)

 

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny aktywów i pasywów.


 


Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje w nich zawarte były porównywalne.

Stowarzyszenie nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

 


           Konin, 01.03.2016                               
                                                                                  
            sporządził:                                                                     podpisy członków Zarządu
                                                                                          
            Emilia Guźnik                                                            Prezes – Piotr Rybczyński …………………….
                                                                                                  Z-ca prezesa – Jolanta Kaczyńska…………….
                                                                                            Sekretarz – Małgorzata Hofmann ……………..
                                                                                                  Skarbnik – Emilia Guźnik…………………….
                                                                                                  Członek- Aleksandra Baumgart……………….

Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
ul. Dworcowa 13, 62-510 Konin
REGON: 301721324 


BILANS   na dzień 31.12.2015
                                                                                                                                         w zł i gr.

Wiersz
(poz.)

                 Wyszczególnienie

Stan na koniec okresu

poprzedniego

   bieżącego 2015
     1
                         2
           

AKTYWAA.
 Aktywa trwałe

      
          I.
 Wartości niematerialne i prawne


         II.
 Rzeczowe aktywa trwałe


       III.
 Należności długoterminowe
    

       IV.
 Inwestycje długoterminowe
     

       V.
 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe


B.
 Aktywa obrotowe
1970,87
2492,25
          I.
 Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych  


         II.
 Należności krótkoterminowe


       III.
 Inwestycje krótkoterminowe
1970,87
2492,25
        1.
 Środki pieniężne
1970,87
2492,25
C.
 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe


                                Suma aktywów
1970,87
2492,25

                             PASYWAA.
 Fundusze własne
1970,87
2492,25
          I.
 Fundusz statutowy
1970,87
2492,25
         II.
 Fundusz z aktualizacji wyceny


        III.
 Wynik finansowy netto za rok obrotowy
1970,87
2492,25
         1.
 Nadwyżka przychodów nad kosztami
 (wielkość  dodatnia)
1970,87
2492,25
         2.

  Nadwyżka kosztów nad przychodami

  (wielkość ujemna)


B.
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania


          I.
Zobowiązania długoterminowe z tytułu  kredytów i pożyczek


         II.
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne


        III.
Rezerwy na zobowiązania


        IV.
Rozliczenia międzyokresowe


                                Suma pasywów

1970,87
2492,25


Konin, 01.03.2016 r.                          
                                                                                  
            Sporządził:                                                                    podpisy członków Zarządu:
                                                                                         
            Emilia Guźnik                                                        Prezes – Piotr Rybczyński …………………….
                                                                                           Z-ca prezesa – Jolanta Kaczyńska…………….
                                                                                             Sekretarz – Małgorzata Hofman……………...
                                                                                           Skarbnik – Emilia Guźnik…………………….
                                                                                           Członek- Aleksandra Baumgart……………….


Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
ul. Dworcowa 13, 62-510 Konin
REGON: 301721324

RACHUNEK  WYNIKÓW  sporządzony za 2015 rok
                                                                                                             zł i gr.                                                                                                               

 Poz.


       WYSZCZEGÓLNIENIE
Kwota za rok
poprzedni
bieżący 2015
     1.
                          2.


A.

 Przychody z działalności statutowej

37901,41
37972,87
        I.        
 Składki brutto określone statutem
37901,41
37972,87
       II.
 Inne przychody określone statutem


B.
 Koszty realizacji zadań statutowych
35380,05
34842,11
C.
 Wynik na działalności statutowej (A-B)
2521,36
3130,76
D.
 Koszty administracyjne
550,49
638,51
       1.
 Zużycie materiałów i energii
415,49
413,51
       2.

 Usługi obce

135,00
225,00
       3.
 Podatki i opłaty


       4.
 Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia


       5
 Amortyzacja 


       6.
 Pozostałe


E.     
 Pozostałe przychody


F.
 Pozostałe koszty


G.
 Przychody finansowe


H.
 Koszty finansowe


I.
Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)
(C-D+E-F+G-H)
                   1970,87
2492,25
J.
 Zyski i straty nadzwyczajne


         I.
 Zyski nadzwyczajne –wielkość dodatnia


        II.
 Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna


K.
 Wynik finansowy ogółem ( I+J)
1970,87
2492,25
        I.
 Różnice zwiększające koszty roku następnego


       II.
 Różnice zwiększające przychody roku następnego
1970,87
2492,25
       
                        
Konin, 01.03.2016 r.                          
                                                                                  
       Sporządził:                                                                         podpisy członków Zarządu:
                                                                                          
        Emilia Guźnik                                                            Prezes – Piotr Rybczyński …………………….
                                                                                           Z-ca prezesa – Jolanta Kaczyńska…………….
                                                                                             Sekretarz – Małgorzata Hofmann…………......
                                                                                           Skarbnik – Emilia Guźnik…………………….
                                                                                           Członek- Aleksandra Baumgart……………….
                                                                                  
                       INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2015
Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową nieodpłatną.

 Rok obrotowy  od 01.01.2015 do 31.12.2015  ( Stowarzyszenie powstało dn.17.03.2011)

DANE  UZUPEŁNIAJĄCE  O AKTYWACH I PASYWACH

1. Rzeczowe aktywa trwałe:

  - brak

2. Majątek obrotowy:

 Środki pieniężne w kasie                2407,10 zł


 Środki pieniężne w banku                   85,15 zł

                                             ------------------------------
            Razem :                                2492,25 zł


3. Zrealizowane przychody:

                                                                                                                                                   zł i gr.
 
  Lp.


      Wyszczególnienie
Nadwyżka przychodów z wyniku 2014 roku

 

Wpływy
w 2015 roku

 

Przychody
razem


Przychody ogółem
1970,87
36002,00
37972,87

    I.


Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego

w tym:
1970,87
36002,00
37972,87

1. składki członkowskie
1970,87
36002,00
37972,87

    II.

 Przychody finansowe

0,00
0,00
0,00

  III.

 Pozostałe przychody

 w tym:
  - darowizny rzeczowe
0,00
0,00
0,00


Darowizny pieniężne od osób prawnych przekraczające jednorazowo 15.000,00 zł i inne:

        -  nie wystąpiły


Zestawienie kosztów:                                                                                                                                                             


                                                                                                                                           zł i gr.

   Lp.

             WYSZCZEGÓLNIENIE

     KWOTY  za  2015 rok            
           
             Koszty ogółem
              w tym:
35480,62

     I.

 Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej, w tym:


34842,11
1.  zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
33392,47
2.  - zakup materiałów papierniczych i piśmienniczych na konkursy i imprezy czytelnicze w MBP Konin (m.in.: „Akcja lato w bibliotece”, „Akcja ferie w bibliotece”)

     - zakup innych materiałów na konkursy i imprezy czytelnicze, słodycze, wiązanki kwiatów
    
1040,66408,98

    II.

Koszty administracyjne
w tym:
zużycie materiałów i energii - materiały biurowe, druki
usługi obce (opłaty bankowe, koszty dowozu)


638,51

413,51
                                  225,00

   III.

Pozostałe koszty:


0,005.  Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2015 rok:
  
-    zobowiązania z tytułu podatków i ZUS                                           0,00               
-    zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 0,00   
                                                                                              ----------------------------            

                                                       Razem                                                 0,00        
6.  Przekształcenie wyniku bilansowego na wynik podatkowy:
  
       -     księgowa nadwyżka przychodów nad kosztami na 31.12.2015r.                  +  2492,25

-          zmniejszenie wyniku o nadwyżkę przychodów nad kosztami                       -  2492,25

      
       -    wynik podatkowy                                                                                                          0


7.  Dane do deklaracji CIT-8 za 2015


-          przychody 2015r.                                                                                             37972,87
           
-          koszty uzyskania przychodów w 2015r.                                                         35480,62
   
       -    dochód brutto 2015 r.                                                                                              2492,25
              z tego zwolniony                                                                                               2492,25


8.    Stan zatrudnienia na 31.12.2015r.:                            


       Stowarzyszenie opiera  działalność na pracy społecznej swoich członków.

       Stan zatrudnienia  na dzień 31.12.2015r.                                                               0 osób       Konin, 01.03.2016 roku                                      
                                                                                  
       
       Sporządził:                                                                         podpisy członków Zarządu:
                                                                                         
        Emilia Guźnik                                                            Prezes – Piotr Rybczyński …………………….
                                                                                           Z-ca prezesa – Jolanta Kaczyńska…………….
                                                                                             Sekretarz – Małgorzata Hofman ……………...
                                                                                                   Skarbnik – Emilia Guźnik…………………….
                                                                                                   Członek- Aleksandra Baumgart……………….
                                                                                  
                       

                                                  
                                                                                                          
                           

Stowarzyszenie Przyjaciół
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
ul. Dworcowa 13
62-510 Konin


U C H W A Ł A  Nr 1/2016z dnia  04.03.2016 roku


      Zarząd  Stowarzyszenia Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
na posiedzeniu w dniu 04.03.2016 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Stowarzyszenia za rok 2015  oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej o zatwierdzenie sprawozdania finansowego postanawia:

1.      zatwierdzić bilans na dzień 31.12.2015 na sumę aktywów                            2492,25
2.      zatwierdzić rachunek wyników  za 2015 rok wykazujący nadwyżkę            
      przychodów nad kosztami w wysokości                                                        2492,25
                                                                          
3.      nadwyżkę przychodów nad kosztami za 2015 rok w wysokości:                 2492,25
przenieść na przychody następnego roku.                                  Konin, dn.04.03.2016 r.

                         
                                                                      ZARZĄD STOWARZYSZENIA

                           
                                                                                           Prezes – Piotr Rybczyński ……………………

                                                                                           Z-ca prezesa – Jolanta Kaczyńska…………….
                                                                                          
                                                                                                   Sekretarz – Małgorzata Hofman ……………...
                                                                                                 
                                                                                                   Skarbnik – Emilia Guźnik…………………….
                                                                                        
                                                                                           Członek- Aleksandra Baumgart……………….                                                                      
                                                               

 


SPRAWOZDANIE FINANSOWE
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KONINIE
 ZA OKRES od dnia 17.03.2011r. do dnia 31.03.2015r.Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie w składzie:

Piotr Rybczyński – prezes
Jolanta Kaczyńska – z-ca prezesa
Bogusława Stranc – sekretarz
Emilia Guźnik – skarbnik
Aleksandra Baumgart – członek

dokonał w dniu 01.04.2015 r. przeglądu rejestrów oraz ksiąg Stowarzyszenia                                 i ustalił co następuje:

1. Wszystkie dokumenty dotyczące roku 2015 zostały zaewidencjonowane w porządku chronologicznym w księdze głównej zgodnie z ustawą o rachunkowości.

2. Stan środków pieniężnych na 31.03.2015 r. wynosi 2115,30 zł w tym:

    gotówka w kasie – 2055,47 zł
    na rachunku bankowym – 59,83 zł

Przychody na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół MBP Konin w okresie od 17.03.2011 do 31.03.2015 roku:

Wpływy ze składek członkowskich w zł:

2011
          23843,00
2012
          41116,00
2013
          39084,00
2014
          35647,00
2015 I-III
          13093,00
razem
        152783,00


Wydatki Stowarzyszenia Przyjaciół MBP Konin w okresie od 17.03.2011 do 31.03.2015 roku:

 Wydatki ogółem w zł:

2011
          23489,65
2012
          40391,27
2013
          37907,67
2014
          35930,54
2015 I-III
          12948,57
razem
        150667,70
3. Rozliczenie wydatków Stowarzyszenia Przyjaciół MBP Konin za okres od 17.03.2011 do 31.03.2015 roku:

a)      Koszty realizacji zadań statutowych w zł:

2011
          22748,49
2012
          39702,76
2013
          37242,55
2014
          35380,05
2015 I-III
          12757,48
razem
        147831,33

       w tym:                       
                                                     zakup książek dla bibliotek w zł/ilość:
                                                     
2011
  22162,05
   905 vol.
2012
  37778,19      
 1623 vol.
2013
  36059,65       
 1713 vol.
2014
  33672,67       
 1382 vol.
2015 I-III
  12350,14       
   537 vol.
razem
142022,70     
 6160 vol.
 
zakup materiałów pap.-piśm. na konkursy, imprezy  czytelnicze, akcje „Ferie w bibliotece”, „Lato w bibliotece” w zł:

2011
      118,35
2012
      876,00
2013
      618,07
2014
      499,09
2015 I-III
      168,36
razem
    2279,87

Inne wydatki /m.in. wiązanki okol. na spotkania autorskie,                          zakup kolorowych stołów i krzeseł dla dzieci w ramach „Biblioteki przyjaznej dziecku”(F. dla Dzieci i Młodzieży, F. Starówka, Wypożyczalnia Główna), słodycze, radio, książki na nagrody, aparat fotograficzny, prenumerata czasopisma „Młody Technik” dla F. Starówka, materac na zajęcia z dziećmi/ w zł:

2011
      468,09
2012
    1048,57
2013
      564,83
2014
    1208,29
2015 I-III
      238,98 
razem
    3528,76


b)     Koszty administracyjne w zł:


2011
             741,16
2012
             688,51
2013
             665,12
2014
             550,49
2015 I-III
             191,09
razem
           2836,37

      w tym:
                                                      zakup druków (bloczki KP,PT,WP-2) w zł:
                                                        
2011
      277,60
2012
      406,38
2013
      377,73
2014
      366,49
2015 I-III
      110,09
razem
    1538,29

                                                      zakup materiałów pap.- piśm. w zł:
                                                        
2011
      386,56
2012
      238,13
2013
      130,39
2014
        49,00
2015 I-III
        14,00
razem
      818,08

                                                      usługi - opłaty i prowizje bankowe w zł:
                                                        
2011
        77,00
2012
        44,00
2013
      157,00
2014
      135,00
2015 I-III
        67,00   
razem
      480,00Sprawozdanie sporządziła: Emilia Guźnik                       Zarząd SP MBP w Koninie
                                                                                                            Piotr Rybczyński ………………
                                                                                           Jolanta Kaczyńska  …………….
                                                                                           Bogusława Stranc ………………
                                                                                           Emilia Guźnik ………………….
                                                                                           Aleksandra Baumgart ………….


Konin, dnia 01.04.2015 r.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
PROTOKÓŁ
KOMISJI REWIZYJNEJ
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KONINIE
 z dnia 01.03.2012r.Komisja Rewizyjna w składzie:

Barbara Rymarowicz  - Przewodnicząca
Barbara Szmyt           -  Z-ca przewodniczącej
Aleksandra Bryl          - Członek

dokonała w dniu 01.03.2012 r. przeglądu rejestrów oraz ksiąg Stowarzyszenia                                 i ustaliła co następuje:

1. Wszystkie dokumenty dotyczące roku 2011 zostały zaewidencjonowane w porządku chronologicznym w księdze głównej zgodnie z ustawą o rachunkowości.

2. Stan środków pieniężnych na 31.12.2011 r. wynosi 353,35 zł w tym:

    gotówka w kasie - 214,80 zł
    na rachunku bankowym - 138,55 zł

Przychody na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół MBP Konin w 2011 roku:

 Wpływy ze składek członkowskich  - 23 843,00 zł

Wydatki Stowarzyszenia Przyjaciół MBP Konin w 2011 roku:

 Wydatki ogółem - 23 489,65 zł,

 Rozliczenie wydatków:
 1.Koszty realizacji zadań statutowych ogółem      22 748,49 zł w tym:
   - Umowy darowizny:
·         Zakup książek dla bibliotek                  22 162,05 zł
·         Inne – radio, Akcja „Biblioteka Przyjazna Dziecku”(stół, stołek)   181,97 zł
   -  Inne:
·         Zakup materiałów papierniczych i piśmienniczych                                    
                 na konkursy i imprezy czytelnicze                                103,41 zł
·         Wiązanki okolicznościowe na spotkania autorskie        160,00 zł
·         Choinka                                                                       24,99 zł
·         Prenumerata czasopisma „Młody Technik”                    47,00 zł
·         Słodycze                                                                      54,13 zł
·         Inne materiały na zajęcia z dziećmi-  
      materiały do zajęć praktycznych                                   14,94 zł
2. Koszty administracyjne  ogółem                                              741,16 zł w tym:
     - Zużycie materiałów i energii:                                            664,16 zł w tym:
·         Zakup druków: bloczki KP, KW, PT,WP-2                277,60 zł
·         Materiały papiernicze i piśmiennicze -
      papier ksero, teczki, długopisy                                     90,13 zł
·         Pieczątki                                                                    296,43 zł
     - Usługi obce                                                                          77,00 zł w tym:
·         Opłaty i prowizje bankowe                                           77,00 zł

4.Na podstawie danych na dzień 31.12.2011 roku sporządzono sprawozdanie finansowe obejmujące:

– wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
– bilans zamykający się sumami bilansowymi w kwocie :              353,35 zł
– rachunek wyników- różnica zwiększająca przychody roku następnego: 353,35 zł
– informację dodatkową.

Sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o uzgodnioną i prawidłowo zamkniętą księgę obrotów i sald. Sprawozdania odzwierciedla w prawidłowy sposób gospodarkę finansową Stowarzyszenia.

Komisja nie wnosi uwag do:
– dokumentacji Stowarzyszenia
– ewidencji księgowej
– sprawozdania finansowego za rok 2011

Komisja Rewizyjna jednogłośnie zatwierdza sprawozdanie finansowe.

                                                                   

                                                      Komisja Rewizyjna:
                                                                
                                                      Barbara Rymarowicz - Przewodnicząca
                                                     
                                                      Barbara Szmyt  -  Z-ca przewodniczącej
                                                      
                                                      Aleksandra Bryl -  CzłonekKonin, dnia 01.03.2012 r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONINIE
z działalności w 2011 ROKU
        
                                                 


WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za 2011 rok


   1.  Nazwa, siedziba i adres organizacji:

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ                 W KONINIE,
ul. Dworcowa 13, 62-510 Konin, woj. wielkopolskie


 1. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych  (zarówno sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań}
Stowarzyszenie nie posiada podległych jednostek organizacyjnych.


 1. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:
9499Z  działalność pozostałych organizacji członkowskich,                    
             gdzie indziej niesklasyfikowanych  


 1. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji  oraz
       statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

rejestracja w ewidencji stowarzyszeń zwykłych                                                                             Prezydent Miasta Konina, nr ewidencyjny 13,
             
REGON 301721324, 

 1. Dane dotyczące członków zarządu (imię, nazwisko oraz funkcja)
Piotr Rybczyński -  Prezes                                                                                                                                                              Jolanta Kaczyńska- Z-ca prezesa                                                                                                                               
Emilia Guźnik- Skarbnik                                                                                                                                                            Bogusława Stanc- Sekretarz                                                                                                                         
Aleksandra Baumgart- Członek  1. Określenie celów statutowych organizacji
- propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa, - wspieranie działań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie i jej filii zmierzających do doskonalenia usług na rzecz lokalnej społeczności, w tym powiększania zbiorów bibliotek,  - działalność edukacyjna i kulturalna (organizowanie i wspieranie imprez czytelniczych i  innych imprez o charakterze kulturalnym)


 1. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji.
Czas nieokreślony.


 1. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.
Od 17.03.2011r. do 31.12.2011r.


 1. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej.                                                                                          Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności  Stowarzyszenia Przyjaciół MBP Konin.


 1. Przyjęte  zasady rachunkowości, w tym metody  wyceny aktywów i pasywów

Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 137 z 2001 r., poz. 1539; zm. Dz .U. z 2003r. Nr 11, poz. 117) Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny aktywów i pasywów. 

Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje w nich zawarte były porównywalne.

Stowarzyszenie  nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

sporządził:  Emilia Guźnik                Członkowie Zarządu

                                                          Prezes – Piotr Rybczyński
                                                          Z-ca prezesa – Jolanta Kaczyńska
                                                          Sekretarz – Bogusława Stranc
                                                          Skarbnik – Emilia Guźnik
                                                          Członek- Aleksandra Baumgart